Regulamin testowania z TrustedCosmetics

Regulamin testowania i recenzowania produktów z Redakcją TrustedCosmetics.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji testowania i recenzowania kosmetyków, suplementów oraz innych produktów różnych firm, zwanej w dalszej części dokumentu "Akcją testowania".

Art. 1. Organizator i cel Akcji testowania.

 1. Akcja testowania jest organizowana za pośrednictwem Internetu poprzez stronę www.trustedcosmetics.pl. Akcje testowania organizuje Redakcja TrustedCosmetics.pl (dalej zwana w dokumencie "Organizatorem") z siedzibą w Krotoszynie, działająca pod adresem ul. Bordowej (kod: PL-63-700 Krotoszyn), NIP 608-001-90-21, firma Renama Renata Zielezińska. Akcję obsługuje Redakcja TrustedCosmetics.pl.
 2. Celem Akcji testowania jest promocja produktów różnych marek.
 3. Akcja nie stanowi świadczenia usług drogą elektroniczną, a po stronie uczestników Akcji testowania (testerów) nie powstaje żadne zobowiązanie o charakterze majątkowym z tytułu udziału w Akcji testowania.

Art. 2. Czas trwania Akcji testowania.

 1. Czas trwania Akcji jest nieokreślony i zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
 2. Rozpoczęcie każdej kolejnej Akcji testowania nowego produktu będzie ogłaszane na stronie głównej serwisu www.trustedcosmetics.pl.
 3. Od dnia ogłoszenia nowej Akcji testowania przez kolejne 2 tygodnie zbierane są zgłoszenia na testerów produktu.
 4. Wyłonieni testerzy otrzymają od Organizatora produkt do testowania i od tego dnia mają 2-3 tygodnie na przeprowadzanie testów. Każdy tester zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) o terminach i szczegółach przeprowadzenie testów.

Art. 3. Uczestnictwo w Akcji testowania.

 1. Akcję testowania organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż udział w akcji mogą wziąć testerzy mający stałe miejsce pobytu na terenie kraju.
 2. Uczestnikiem Akcji testowania może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Uczestnikami Akcji testowania nie mogą być: a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także osoby im bliskie (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie, dziadkowie, wnuki) b. osoby wchodzące w skład Jury, a także osoby im bliskie określone w podpunkcie a.
 4. Ta sama osoba może być testerem wielu w różnych Akcjach testowania.
 5. Z tytułu uczestnictwa w Akcji testowania nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez uczestników Akcji testowania wydatków. Nagrodami w Akcji Testowania są odznaczenia w Rankingu TrustedBlogerka.

Art. 4. Zasady wyboru testerów.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w wyborze testerów danej Akcji testowania jest prawidłowe wykonanie zadania.Zadanie polega na dodaniu swojego zgłoszenia na stronie www.trustedcosmetics.pl, które najczęściej polega na wyrażeniu chęci udziału w akcji lub odpowiedzi na proste pytanie w komentarzu pod artykułem powiadamiającym o Akcji testowania.
 2. Jeden uczestnik może wysłać jedno lub wiele zgłoszeń w danej edycji Akcji – warunek ten jest określany w każdej akcji osobno.
 3. Jeden uczestnik może posługiwać się tylko jednym adresem mail i nazwą.
 4. Zakazane jest wysyłanie zgłoszeń naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się w szczególności umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści będą usuwane przez Organizatora, a uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w kolejnych edycjach Akcji.
 5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne, z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptacją.
 6. Spośród zgłoszeń Jury wybierze odpowiednią do danej akcji liczbę testerów, których zgłoszenia najlepiej będą spełniać warunki testera dla danego produktu. O wyborze danej osoby na testera zostanie ona powiadomiona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Zadaniem testera będzie wypróbowanie produktu i wyrażenie swojej rzetelnej opinii na jego temat (wypełnienie ankiety lub przygotowanie i dodanie recenzji oraz zdjęć) na swoim blogu (jeśli taki posiada) lub w odpowiednim miejscu na stronie www.trustedcosmetics.pl w odpowiednio ustalonym przez Organizatora terminie.
 8. Nadesłane przez testerów recenzje zostaną umieszczone w podsumowaniu danej akcji testowania na stronie www.trustedcosmetics.pl, przy czym Organizator może opublikować wybrane przez siebie fragmenty, a nie całość recenzji.
 9. Akceptując Regulamin tester wyraża zgodę na opublikowanie przysłanej recenzji o produkcie oraz ponosi odpowiedzialność za treść recenzji, w tym za ewentualne naruszenie praw osób trzecich lub praw autorskich.
 10. Zgłaszając zdjęcia i recenzje do Akcji testowania, tester oświadcza, że ma do nich pełnię praw autorskich. Dodatkowo oświadcza, że posiada zgodę osób uwidocznionych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunku.
 11. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zdjęcia bądź recenzji na stronie www.trustedcosmetics.pl. W przypadku roszczeń osób trzecich w związku z przesłanymi przez testera materiałami, zobowiązuje się on skompensować Organizatorowi wszelkie szkody, jakie Organizator z tego tytułu poniesie.
 12. Recenzje nadesłane przez Testera nie mogą naruszać praw osób trzecich. Wysyłając zgłoszenie tester oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do recenzji i przenosi je nieodpłatnie na Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza w zakresie niezbędnym do jej publikacji na stronie www.trustedcosmetics.pl lub innego rozpowszechniania drogą elektroniczną, publikacji w materiałach promocyjnych i reklamowych (katalogi, gazetki, ulotki, plakaty, strona internetowa Organizatora itp.), oraz polach wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Tester wyraża również zgodę na dokonywanie opracowania recenzji przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń akcji testerskiej. Jednocześnie tester upoważnia i udziela bezterminowo i nieodwołalnie na rzecz Redakcji TrustedCosmetics.pl z siedzibą Krotoszynie zgody:        a) do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszenia i zdjęć przez Organizatora do działań promocyjnych poprzez publiczne rozpowszechnianie recenzji, wyników ankiety i zdjęć (wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie), a także publiczne udostępnianie recenzji, wyników ankiety i zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem strony www.trustedcosmetics.pl, a także utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia techniką cyfrową,

  b) na anonimowe rozpowszechnianie Recenzji w całości; modyfikowanie Recenzji w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, wykonywanie zależnych praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z Recenzji, wykonywanie jego autorskich praw osobistych.

 14. Tester oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby niezbędne do realizacji celów Akcji testowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 15. Za zamieszczenie swojej recenzji na temat testowanego produktu w terminie wskazanym w powiadomieniu o wyborze na testera, otrzyma on znaczek prowadzący do Tytułu TrustedBlogerka.

Art. 5. Jury i zasady wydawania produktów do testów.

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji testowania czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury, powołane przez Organizatora.
 2. Jury wyłoni odpowiednią liczbę testerów do każdej akcji, których zgłoszenia uzna za najciekawsze, i którzy najlepiej będą spełniać warunki testera danego produktu.
 3. Informację o wyborze na testera osoba ta otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres, który został podany w komentarzu – zgłoszeniu do akcji.
 4. Wyniki wyboru testerów w danej edycji Akcji testowania (imię i pierwsza litera nazwiska lub pseudonim) ogłoszone zostaną dodatkowo na stronie www.trustedcosmetics.pl.
 5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie odpowiedniej liczby testerów, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby testerów danej edycji Akcji testowania. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

Art. 6. Produkt do testowania oraz nagrody.

 

 1. Produkty do testów oraz nagrody przewidziane w Akcji zapewnia Redakcja TrustedCosmetics.pl z siedzibą w Krotoszynie.
 2. Każdy kolejny produkt do testów będzie prezentowany przez Organizatora na stronie głównej serwisu www.trustedcosmetics.pl.
 3. Nie ma możliwości wymiany produktu do testowania oraz upominku na inne.
 4. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za produkt do testowania oraz upominek ani zamiany ich na inne produkty.
 5. Tester zobowiązany jest do testowania produktu zgodnie z jego przeznaczenie oraz poznania i stosowania zaleceń producenta testowanego produktu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość testowanych produktów i skutki jakie może on wywołać u Testera i w jego majątku, w tym nie udziela gwarancji, a jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Art. 7. Wydawanie produktów do testów lub upominków.

 

 1. Warunkiem wydania produktu do testów jest odpowiedź zwrotna (e-mail) do Organizatora, potwierdzająca otrzymanie wiadomości z informacją o wyborze na testera oraz podanie w nim niezbędnych danych teleadresowych.
 2. W przypadku, gdy wyłonionym Uczestnikiem testów będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do testowanego produktu oraz dodatkowego upominku, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do ich zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania ich innej osobie.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w punkcie powyżej laureaci tracą prawo do produktów i stają się one własnością Organizatora w następujących sytuacjach:       a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania produktów przez wybraną osobę,

  b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki produktów w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji na podany adres e-mail o wybraniu do testów.

 4. Odpowiedzialność za wady fizyczne produktu lub dodatkowego upominku ponosi producent.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Akcji testowania.

 

Art. 8. Reklamacje.

 

 1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Akcji testowania drogą elektroniczną, na adres: trustedcosmetics@gmail.com, maksymalnie w terminie do dnia zakończenia danej edycji Akcji testowania.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

 

Art. 9. Ochrona danych osobowych i pliki "Cookies".

 

 1. W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych www.trustedcosmetics.pl stosuje przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator jest administratorem zbioru danych w rozumieniu ww. ustaw, zgłoszonym do rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Przez wysłanie zgłoszenia pod artykułem informującym o Akcji testowania na portalu www.trustedcosmetics.pl oraz korzystanie z portalu jako uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w zakresie umożliwiającym wysyłanie zgłoszeń, wysłanie produktu lub dodatkowego upominku.
 4. Dane osobowe uczestników portalu są zbierane wyłącznie za ich zgodą, wyrażoną bezpośrednio i świadomie przed ich podaniem.
 5. Uczestnik może w każdym czasie żądać dokonania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Portal www.trustedcosmetics.pl wykorzystuje technologię tzw. "cookies", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego uczestnika, dzięki czemu portal będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Pliki "cookies" są wykorzystywane przez portal także w celach statystycznych. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze uczestnika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych uczestników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. "Cookies" nie służą identyfikacji konkretnych uczestników ani na ich podstawie nie ustala się tożsamości uczestników. "Cookies" służą jedynie do tworzenia identyfikatora sesji, na podstawie którego portal identyfikuje, czy uczestnik jest prawidłowo zalogowany.
 7. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera zakładka "Polityka prywatności" na stronie www.trustedcosmetics.pl
 8. Szczegółowe informacje na temat "Cookies" zawiera zakładka "Pliki cookies" na stronie www.trustedcosmetics.pl

 

Art. 10 Polityka prywatności.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prawa uczestników do prywatności poprzez między innymi następujące działania:

a) stosowanie wysokiego stopnia ochrony technicznej danych, środków sprzętowych, informatycznych i telekomunikacyjnych,  środków ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji, środków ochrony w ramach oprogramowania systemów, środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych – w zakresie charakterystycznym dla usługi hostingu,

b) ochronę danych osobowych uczestników.

 

Art. 11 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu.

 

 

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z portalu to:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer wer. 11 lub wyższa albo przeglądarka internetowa Mozilla Firefox wer. 37 lub wyższa, Google Chrome wer. 41 lub wyższa,

b) program do obsługi poczty elektronicznej obsługujący protokół POP3 (np. MS Outlook, Outlook Express itp.),

2. Dostęp do funkcjonalności portalu wymaga:

a) włączenia obsługi tzw. "cookies" w przeglądarce internetowej uczestnika (identyfikator sesji jest zapisywany w "cookies" i jest on wymagany do zalogowania się w portalu),

b) włączenia obsługi tzw."javascript" w przeglądarce internetowej uczestnika (np. do obsługi dat w kalendarzach).

 

Art. 12 Postanowienia końcowe.

 

 1. Biorąc udział w Akcji testowania Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji testowania określone w Regulaminie.
 2. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody na jego postanowienia wymagane jest podczas procesu zgłaszania udziału w Akcji testowania poprzez wysłanie komentarza do artykułu informującego o Akcji testowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany Regulaminu dotyczą wyłącznie edycji Akcji testowania następujących po dacie wprowadzenia zmiany.
 4. Akcja testowania prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz nieodpłatnie do pobrania ze strony www.trustedcosmetics.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez uczestników Akcji testowania.
 8. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana czy powiązana z Facebook.com. Informacje kierowane są do Organizatora, a nie do portalu Facebook.com. Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Akcji testowania.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, regulamin wiąże strony w pozostałym zakresie.
 10. W razie ewentualnych sporów związanych z niniejszym regulaminem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.